Tại sao công ty hợp danh không được chuyển đổi loại hình?