Vốn điều lệ là gì? Có cần phải chứng minh vốn khi thành lập công ty