Xuất hóa đơn điện tử ra hóa đơn giấy như thế nào? Quy trình xuất hóa đơn điện tử chung