Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Nghệ An