những vấn đề liên quan đến cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài