Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/bảo hộ thương hiệu