Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Khái niệm về cổ đông và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần tại Nghệ An

Quý vị đang đặt nhiều quan tâm vào loại hình công ty cổ phần, nhưng chưa phân biệt cũng như hiểu rõ các quyền hạn của các cổ đông trong công ty cổ phần. Tư vấn Blue Nghệ An xin được chia sẻ với quý vị về khái niệm về cổ đông và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần tại Nghệ An. Để quý vị hiểu rõ hơn về công ty cổ phần.

CÔNG_TY_TNHH_TƯ_VẤN_BLUE_(19)

luật Blue cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Khái niệm về cổ đông:

Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong phạm vi số vốn mà các cổ đông đã góp vào Công ty, cổ đông phải chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề liên quan tới tương ứng với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Hiện nay, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 thì có các loại cổ đông sau: cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi:
Quyền hạn của cổ đông phổ thông như sau:

– Được Tham dự buổi họp Đại hội cổ đông

– Được thực hiện quyền biểu quyết của mình tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức trực tiếp hoặc thông qua người được cá nhân, tổ chức ủy quyền tham dự buổi họp.

– Được phát biểu ý kiến của mình về tất cả nội dung tại buổi họp Đại hội cổ đông;

– Được biết số phiếu biểu quyết của cổ đông. Số phiếu biểu quyết tương ứng số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông nắm giữ, ví dụ ông A năm giữ 1 cổ phần thì có một phiếu biểu quyết;

– Được nhận cổ tức sau hoàn thành nghĩa vụ thuế tương ứng với mức đã được quy đinh tại Điều lệ hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

– Cổ đông phổ thông là một trong đối tượng được ưu tiên mua cổ phần trong trường hợp công ty nhu cầu về vốn. Các cổ phần mới được chào bán sẽ tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty theo Điều kiện công ty;

– Được chuyển nhượng cổ phần phổ thông mình đang sở hữu cho một cổ đông khác hoặc cá nhân,tổ chức không phải cổ đông hoặc yêu cầu công ty mua lại.

– Trong hoạt động công ty thì cổ đông phổ thông được xem, tra cứu, tìm hiểu thông tin, trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông, điều lệ công ty, số sách kế toán, các tài liệu liên quan trong buổi họp của Đại hội đồng cổ đông; kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.

– Nếu phát hiện sai sót các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền yêu cầu Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung các thông tin cho chính xác;

– Nếu công ty rơi trường hợp giải thể và phá sản thì tài sản còn lại thì cổ đông có quyền yêu cầu chia tương ứng với tỷ lệ vốn mà các cổ đông đã góp vào công ty.

– Trong trường hợp công ty có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cổ đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được quyền để cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

– Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

– Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Quyền hạn của cổ đông sáng lập:

Ngoài quyền hạn của một cổ đông phổ thông thì cố đông sáng lập có những quyền hạn riêng sau:

– Được người ký kết để thành lập công ty cổ phần.

– Cổ đông sáng lập là đối tượng duy nhất được năm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Quyền hạn của cổ đông ưu đãi:

Ngoài quyền hạn của một cổ đông phổ thông thì cố đông ưu đãi có những quyền hạn riêng sau:

Đối với cổ đông đang sở hữu cổ phần biểu quyết.

– Được tham gia, biểu quyết những vẫn đề thuộc thẩm quyền của một cổ đông trong phiên họp đại hội đồng cổ đông.

– Được cộng nhận số phiếu biểu quyết của cổ đông đang sở hữu nhiều hơn so với cổ đông đang sở hữu cổ phần phổ thông căn cứ theo Điều lệ công ty quy định cụ thế số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Đối với cổ đông đang sở hữu ưu đãi cổ tức

– Được nhận lại cổ tức hàng năm bao gồm các loại các cổ tức sau: cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, còn cổ tức thường phải dựa vào kết quả kinh doanh của công ty. Căn cứ theo Điều lệ công ty quy định cụ thể về mức hưởng cổ tức và phương thức xác định thưởng.

– Sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ, phá sản, giải thể thì phần tài sản còn lại sai khi bán tài sản thì các cổ đông được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

– Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các Cổ đông sở hữu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, tham dự. ngoài ra, Cổ đông sở hữu ưu đãi cổ tức cũng không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đối với cổ đông đang sở hữu ưu đãi hoàn lại:

– Cổ đông sở hữu ưu đãi hoàn lại được hoàn lại số vốn góp vào công ty khi mua cổ phần ưu đãi theo nhu cầu của mình hoặc theo các điều kiện được quy định điều lệ công ty.

-Trong tất cả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền tham gia biểu quyết hoặc tham dự hoặc không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Lưu ý:

–– Cổ đông sáng lập cầm giữ các cổ phần ưu đãi biểu quyết thì gia trị ưu đãi biểu quyết chỉ trong thời gian 03 năm, kể từ từ thời điểm Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước cấp. Sau thời hạn 3 năm đó thì cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết tự động chuyển sang cổ phần phổ thông.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề về khái niệm về cổ đông và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần tại Nghệ An được chúng tôi tổng hợp trên. Nếu quý vị còn có thắc mắc xin liên hệ Tư vấn Blue Nghệ An chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon