Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Điều kiện công ty lên sàn giao dịch chứng khoán

Điều kiện và các thủ tục để tiến hành niêm yết cổ phiếu trên SGD, Trung tâm GDCK được quy định chi tiết tại Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 19/1/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể như sau:

Điều kiện công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (Nguồn internet)

Điều kiện công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (Nguồn internet)

Điều kiện niêm yết cổ phiếu:

Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi và không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết;
 • Không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật; công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;
 • Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ;
 • Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
 • Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ;
 • Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định;
 • Việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b.

Cách thức để một công ty có thể niêm yết cổ phiếu trên SGD, Trung tâm GDCK:

Để có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên SGD chứng khoán, Trung tâm GDCK, tổ chức đăng ký niêm yết cổ phiếu phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho SGD chứng khoán, Trung tâm GDCK. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu bao gồm:

 • Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
 • Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
 • Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 15 Luật Chứng khoán;
 • Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó
 • Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo;
 • Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);
 • Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký lưu ký tập trung.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SGD chứng khoán, Trung tâm GDCK có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, SGD chứng khoán, Trung tâm GDCK phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (Nguồn internet)

Điều kiện công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (Nguồn internet)

Để tham gia giao dịch chứng khoán trên SGDCK Hà Nội và Thành phố HCM, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư mở tài khoản và giao dịch chứng khoán tạo công ty chứng khoán thành viên của SGDCK.

Bước 2: Lưu kí chứng khoán và kí quỹ tiền trước khi giao dịch.

Nhà đầu tư phải lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán và đảm bảo có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản giao dịch chứng khoán.
Khi đặt lệnh mua chứng khoán, nhà đầu tư kí quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Bước 3: Lựa chọn chứng khoán giao dịch

Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về chứng khoán công ty niêm yết, công ty đăng kí giao dịch trên Upcom trên các phương tiện công bố thông tin và lựa chọn chứng khoán giao dịch.

Bước 4: Đặt lệnh giao dịch

Nhà đầu tư đặt lệnh mua, bán chứng khoán theo mẫu phiếu lệnh của công ty chứng khoán; giá đặt mua, bán của nhà đầu tư phải nằm trong phạm vi biên độ dao động giá của ngày giao dịch quy định cho từng thị trường.

 • Nếu chọn hình thức giao dịch khớp lệnh kiên tục: Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thỏa mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.
 • Nếu chọn hình thức giao dịch thỏa thuận:
 1. Trường hợp đã tìm được đối tác giao dịch, nhà đầu tư thực hiện phương thức thỏa thuận thông thường và công ty chứng khoán nhập kết quả giao dịch vào hệ thống.
 2. Trường hợp chưa tìm được đối tác giao dịch, nhà đầu tư tham khảo thông tin mua, chào bán tốt nhất trên thị trường qua hệ thống thông tin giao dịch trực tuyến tại các công ty chứng khoán, và yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện lệnh mua bán cho mình theo giá tốt nhất có thể thông qua phương pháp thỏa thuận điện tử.

Bước 5: Nhận kết quả giao dịch

Nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả giao dịch chi tiết tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Bước 6: Nhận tiền và chứng khoán theo kết quả giao dịch

Sau thời hạn thanh toán, tiền và chứng khoán theo kết quả giao dịch của nhà đầu tư được tự động chuyển tới tài khoản của nhà đầu tư thông qua hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán.

Liên hệ đến Tư vấn Blue để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon